Thursday, June 18, 2009

पावसाळी ढग

पावूस पडेल या आशेने आकाशाकडे पाहताना पावसाळी ढग दिसले........